Volume : VIII, Issue : IV, April - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Angli Manhas, Gaurav S Manhas, Rameshwar S Manhas Ophthalmology
Dr Rujuta Fuke, Dr Chetana Thawale, Dr Jashree Mulik Obstetrics & Gynaecology
Dr. Vijay Kulshrestha, Dr. Shabir Ahmed Dar, Mohd. Aslam Khan, Dr. Alok Maheshwari, Dr. Mohammad Zakiuddin Radiodiagnosis
Dr. Suresh Venkatachalam, Dr. Balamurugan, Dr. Selvaraj, Dr. Senthilkumar, Dr. Kiruthika Oncology
Dr. Umesh Sharma, Dr. Viney Sambyal, Dr. Shahbaz Khan General Medicine
Dr. Viney Sambyal Diabetology
Priyanka Verma, Monika Gupta Obstetrics & Gynaecology
Indah Permata Sari, Blondina Marpaung Medicine
Hanny Fadhila, Asrul, Adi Muradi Muhar Surgery
Riska Oktavia Kasman, Husnul Fuad Albar General Surgery
TABLE OF CONTENT
Muhammed Swalih P Social Science
Herry Vikram Bant Management
K. Sakthivel, Dr. D. Ramesh Physical Education
Renuka M. R. Zoology
Kavleen Kaur Khanooja, Shakti Prathabhan Commerce
Ahmad Amarullah, Abdurrosyid Education
Emmanuel Beyina Management
Emmanuel Beyina Management
G. Sudha, V. Sornaganesh Commerce
Harsha Gandhi, Rupali More, Nainisha Patil Computer Science