Volume : VIII, Issue : IV, April - 2019

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Naveeta Agrawal, Dr. Anil Kumar Ayuveda
Dr Yuganti Prabhakar Vaidya, Dr Swati G Thamke, Dr Shweta Talhar, Dr Amit Mehta Anatomy
Uditi Parmar, Sonal Awasya Anaesthesiology
Dr Zaffar Hussain Diabetology
Dr. G. Vandana, Dr. Khushboo Ghanshyani, Dr. Mohd Anwar Miya, Dr. S. Sandhya Pathology
Dr. Pratik Kawde, Dr. Nitin N Samal Orthopaedics
Angli Manhas, Gaurav S Manhas, Rameshwar S Manhas Ophthalmology
Dr Rujuta Fuke, Dr Chetana Thawale, Dr Jayashree Mulik Obstetrics & Gynaecology
Dr. Vijay Kulshrestha, Dr. Shabir Ahmed Dar, Dr. Mohd. Aslam Khan, Dr. Alok Maheshwari, Dr. Mohammad Zakiuddin Radiodiagnosis
Dr. A. Suresh Venkatachalam, Dr. Balamurugan, Dr. Selvaraj, Dr. Senthilkumar, Dr. Kiruthika Oncology
TABLE OF CONTENT
Dr. Umesh Sharma, Dr. Viney Sambyal, Dr. Shahbaz Khan General Medicine
Muhammed Swalih P Social Science
Herry Vikram Bant Management
K. Sakthivel, Dr. D. Ramesh Physical Education
Renuka M. R. Zoology
Kavleen Kaur Khanooja, Shakti Prathabhan Commerce
Ahmad Amarullah, Abdurrosyid Education
Emmanuel Beyina Management
Emmanuel Beyina Management
G. Sudha, V. Sornaganesh Commerce