Volume : VIII, Issue : IV, April - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Angli Manhas, Gaurav S Manhas, Rameshwar S Manhas Ophthalmology
Dr Rujuta Fuke, Dr Chetana Thawale, Dr Jayashree Mulik Obstetrics & Gynaecology
Dr. Vijay Kulshrestha, Dr. Shabir Ahmed Dar, Dr. Mohd. Aslam Khan, Dr. Alok Maheshwari, Dr. Mohammad Zakiuddin Radiodiagnosis
Dr Pankaj Kumar, Dr Radha Raman Singh, Dr Arvind Kumar Singh Forensic Medicine
Dr. A. Suresh Venkatachalam, Dr. Balamurugan, Dr. Selvaraj, Dr. Senthilkumar, Dr. Kiruthika Oncology
Dr. K. G. Juliana Jeyanthi Forensic Medicine
Dr. Mridula Solanki, Dr. Uzma Shaikh, Dr. Sneha Wasekar Community Medicine
Dr. Cristalle Soman Radiology
Dr. A. Veni, Dr. S. Palaniyappan Neurology
Dr. Viney Sambyal Diabetology
TABLE OF CONTENT
Dr. Umesh Sharma, Dr. Viney Sambyal, Dr. Shahbaz Khan General Medicine
Muhammed Swalih P Social Science
Herry Vikram Bant Management
K. Sakthivel, Dr. D. Ramesh Physical Education
Renuka M. R. Zoology
Kavleen Kaur Khanooja, Shakti Prathabhan Commerce
Ahmad Amarullah, Abdurrosyid Education
Emmanuel Beyina Management
Emmanuel Beyina Management
G. Sudha, V. Sornaganesh Commerce