Volume : VI, Issue : VIII, August - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Amit Pal, Dr. Jayati Chakraborty, Dr. Biswajit Biswas Pathology
A. M. Pallath, S. Banerjee Oncology
Dr. R. Ramani, Dr. A. Aravind, Dr. E. Kandasamy Alias Kumar Gastroenterology
Dr. Jyoti B. Bade, Dr. Chhaya Chande Microbiology
Rohit Kumar Sharma, Prachi Saffar Aneja, Amit Kumar Saxena Anatomy
Asha R. Iyengar, Seema Patil, Sanjana Marpuri, Shalini Dina Simon Dental Science
Ms. U. Reshma Banu, Ms. S. Kanchana, Mrs. N. Thivya Community medicine
Dr Rosy Khandelia Pathology
Lavanya Karanam, N. Junior Sundresh ENT
T. Sowmiya, G. Pavithra, Manjula. T. R. Nursing
TABLE OF CONTENT
Shibi D, Junior Sunderesh Management
Ishvari S. Patel, Shaishavkumar A Patel, Dr. Kamaljit I. Lakhtaria Computer Science
Dr. D. Rajasekar, Er. A. Mohamed Syed Ali Management
Dr. Vijit Chaturvedi Management
Murtaza Abid, T. S. Naqvi, M. M. Abid Ali Khan Biological Science
Mrs. K. Kavitha, Dr. V. Kasirajan Education
Dr. Nagaratna V. Parande English
Bithumol V. S, Junior Sundresh N Management
Jairaj S. Aher Chemistry
Dr. Sr. Regina Mary R, Santhosh Kumar M Zoology