Volume : VI, Issue : VIII, August - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Amit Pal, Dr. Jayati Chakraborty, Dr. Biswajit Biswas Pathology
Dr. Jyoti B. Bade, Dr. Chhaya Chande Microbiology
Rohit Kumar Sharma, Prachi Saffar Aneja, Amit Kumar Saxena Anatomy
Asha R. Iyengar, Seema Patil, Sanjana Marpuri, Shalini Dina Simon Dental Science
Ms. U. Reshma Banu, Ms. S. Kanchana, Mrs. N. Thivya Community Medicine
Dr Rosy Khandelia Pathology
Lavanya Karanam, N. Junior Sundresh Ent
T. Sowmiya, G. Pavithra, Manjula. T. R. Nursing
Asma Perveen, Pau Kee, Iqtidartaufiq, Wasil Khan, Abid Ur Rehman, Ishtiaq Ali Khan, Ebru Morgul Medical Science
Amal K. Ghadban, Kithar R. Majeed, Faleh M. Saleh Al Moussawi Microbiology
Y
TABLE OF CONTENT
Shibi D, Junior Sunderesh Management
Dr. D. Rajasekar, Er. A. Mohamed Syed Ali Management
V. Manimekala, Dr. S. Subramanian Education
Murtaza Abid, T. S. Naqvi, M. M. Abid Ali Khan Biological Science
A. Amutha, Dr. D. Elango Economics
Dr. M. Surya Kumar, A. Dhanalakshmi Management
Arindam Ghosh English
P. Premkumar, N. Junior Sundresh Management
Maria Suzana, B. Maguele, Joaquim, R. Brandao Health Science
N Oacute Rgia Elsa , Machava, Prof Natecia Fernandes Health Science