Volume : V, Issue : XII, December - 2016

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Naveeta Agrawal, Dr. Anil Kumar Ayuveda
Dr Yuganti Prabhakar Vaidya, Dr Swati G Thamke, Dr Shweta Talhar, Dr Amit Mehta Anatomy
Uditi Parmar, Sonal Awasya Anaesthesiology
Dr Zaffar Hussain Diabetology
Dr. G. Vandana, Dr. Khushboo Ghanshyani, Dr. Mohd Anwar Miya, Dr. S. Sandhya Pathology
Dr. Pratik Kawde, Dr. Nitin N Samal Orthopaedics
TABLE OF CONTENT
R. N. V. Jagan Mohan, Y. Vamsidhar, Thota Mohana Lakshmi Tulasi Computer Science
Prof. R. Jayasree, Dr. G. Gnanaprasuna Education
Onkar Singh, Atinderpal Kaur Education
Ms. Vibha B Kalaiya, Dr. Madhu Sharan Home Science
Shreemanshu Kumar Dash Law
B. Senthil Kumar, Dr. S. Dhinesh Babu Management
Amiya Kumar Sahoo, Dr. Dasarathi Sahu Management
Khushbu S. Dave, Dr. Alpesh Nasit Management
Mrs. S. Vimala, Dr. J. P. Kumar Management
Ms. Tina Hari, Dr. M. Ravichandran Management