Volume : V, Issue : XII, December - 2016

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Naveeta Agrawal, Dr. Anil Kumar Ayuveda
Dr Yuganti Prabhakar Vaidya, Dr Swati G Thamke, Dr Shweta Talhar, Dr Amit Mehta Anatomy
Uditi Parmar, Sonal Awasya Anaesthesiology
Dr Zaffar Hussain Diabetology
Dr. G. Vandana, Dr. Khushboo Ghanshyani, Dr. Mohd Anwar Miya, Dr. S. Sandhya Pathology
Dr. Pratik Kawde, Dr. Nitin N Samal Orthopaedics
TABLE OF CONTENT
Kruti D. Maniya, Malleshappa N. Noolvi Chemistry
Mr. Bethu Sudhakar Economics
Robina Nautiyal, Vikas Gairola, Professor Usha Dhulia Education
Dr. Mrs. , Parveen Rani Education
Dr. Vindeshwari Pawar EDUCATION
Shaik Umama S English
Mr. M. Ramesh Kumar English
Venkatesh R. , Hanamantaraya Gouda Management
B. Senthil Kumar, Dr. S. Dhinesh Babu Management
Priya Manhas, Seema Langer, Rakesh. K. Gupta Zoology