Volume : VII, Issue : XII, December - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Inderamohan Bisht, Suman Yadav, Vishal Kalia, Sandeep Kumar Goyal Anatomy
Dr. T. Muthuvijayan, Dr. N. Jothilingam Cardiology
Dr Manu Verma, Dr Rakesh Jaiswal, Dr Brajendra Dubey Dental Science
Dr. Aruna Kumari Badam, Dr. Pavani G Medical Science
Dr Anuj Nehete, Dr Shasthara. P, Dr Harsha S. Neurology
Vishranti Bhagwan Giri, Prof. Vaishali Taksande Nursing
Dr. B. Kantha Sree, Dr. V. E. Raju, Dr. Kesav Rao, Dr. Alekhya, Dr. K. Vaishnavi Manasa Ophthalmology
Dr. G. Vandana, Dr. Khushboo Ghanshyani, Dr. Mohd Anwar Miya, Dr. S. Sandhya Pathology
Prof. Mohammad Nasiruddin, Dr. Irfan Ahmad Khan, Prof. Mohammad Ashraf Pharmacology
Dr. Sumanta Kumar Mandal, Dr. Rikta Malick, Dr. Sweta Singh Radiodiagnosis
TABLE OF CONTENT
Babita Lahkar, Prof. Ratan Borman Commerce
Shachi Shah Computer Science
Ipsa Singh Yadav Engineering
Sneha Sharma, Mr Ravi Kumar Bakshi Engineering
Dr. Archana Maan Kaushik, Dr. Vikash Kaushik Homeopathy
Asmeen Mahapatro, M. D. Saibaba Management
Vidya R Nair Mathematics
Dr Parth N. Patel, Dr. Piyush Mittal, Dr. Sandip Rathod, Dr Parth Banker Orthopedic
Dr. Vijay Viegas, Dr. Joslyn Henriques Psychology
Sarode R. D. , Tendolkar, V. D. , Meghe A. D. Psychology