Volume : VII, Issue : XII, December - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Inderamohan Bisht, Suman Yadav, Vishal Kalia, Sandeep Kumar Goyal Anatomy
Dr Naureen Kanwal Satti, Dr Lubna Tabassum, Dr Nadeem Hashmat, Dr Lyeeq Ahmed, Dr Fareeza Taskeen Mustafa, Dr Nagina Shahzadi Community Medicine
Viswanath Vishalakshi, Yadav. S. Jyoti, Patel P Nikita Dermatology
Dr. Sourabh Mandwariya, Dr. Vijayshankar Mishra Endocrinology
Dr Arun Kumar Singh, Dr Pankaj Kumar Forensic Medicine
Dr. Koduri Vijaya Kumar, Dr. Vadicharla Manjusha, Dr G Tajammul Hussain General Surgery
Dr. Helen Samer Hassan, Dr. Ali Laibi Zamil, Dr. Osamha Abdul Kadhim Radhi Medicine
Sindhu Cugati, Aishwarya J Ramalingam, Chitralekha Saikumar Microbiology
Dr. Jayshri Pethani, Dr. Hitarthi Mehta, Dr. Komal Dholaria, Dr. Atit Shah, Dr. Bimal Chauhan, Dr. Lata Patel Microbiology
Dr. Yogesh S. Gupta, Dr. Shalikram K. Jadhao, Dr. Anupam S. Khare, Dr. Anil Modak Physiology
TABLE OF CONTENT
Kusum Bhadouriya Education
Hema K. J. Education
Revathy. R, Suganya. R, Preetha. R Engineering
Dr. Sanjay Kumar Dubey, Dr Mahendra Chouhan General Medicine
Dr. Viney Sambyal, Dr. Shahbaz Khan General Medicine
Asmeen Mahapatro, M. D. Saibaba Management
K. Zion Raj, Dr. D. Jebapriya Management
Dr. S. V. Akilandeeswari, Dr. C. Pitchai Management
Dr. E. Shanthi, Dr. E. Sukanya Obstetrics
Maria Del Carmen Lopez Garcia Social Science