Volume : VII, Issue : XII, December - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Rahul Fernandez, Dr. Moses Charles Dsouza, Dr. Surbhi Gupta, Dr. Sumithra Selvam Anesthesiology
Dr. Archana Maan Kaushik, Dr. Vikash Kaushik Ayurveda
Suhas Dabhade, Dr. Pravin Suradkar Clinical Research
Dr Mitali Sharma, Dr Ankur Malhotra, Dr Isha Sunil Medical Science
Dr. Markand Hirve, Dr. Pritesh Goutam Medicine
Dr. D. Padma Prabha, Dr. P. Satyavani Ophthalmology
Dr. B. Kantha Sree, Dr. V. E. Raju, Dr. Kesav Rao, Dr. Alekhya, Dr. K. Vaishnavi Manasa Ophthalmology
Dr Arun Jain, Dr Bharat Jain Pathology
Dr. Abhishek Gautam Periodontology
Dr. Satish Pawar, Dr. V. G. Aundhkar Physiology
TABLE OF CONTENT
Ganesha Achary, Y. Arthoba Nayaka Chemistry
J. Senthil Kumar, Dr. L. Jagadeesan Commerce
Hema K. J. Education
B. H. Srinivas Reddy, Dr. G. Subrahmanyam, Dr. J. N. Rao, Dr. B. V. Subrahmanyam Health Science
Dr. S. V. Akilandeeswari, Dr. C. Pitchai Management
Dr. E. Shanthi, Dr. E. Sukanya Obstetrics
B. Venkateswaran, Dr. S. Saravanakumar Political Science
Dr. Suresh Kumar Rathi, Dr. Vikas K Desai, Ms. Priyanka Jariwala, Dr. Hemant S Desai, Dr. Ashish Naik, Dr. Keshav G Vaishnav Public Health
Zuhrial Zubir, Meivina Ramadhani Pane, Darmadi Pulmonology
Maria Del Carmen Lopez Garcia Social Science