Volume : IX, Issue : XII, December - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Vaibhav Kalambe, Dr Varun Wadhwani Dermatology
Dr. Om Prakash Pawar, Dr. Ashish, Dr. Ankita Khurana General Surgery
Dr. Om Prakash Pawar, Dr. Ashish, Dr. Ankita Khurana General Surgery
Dr Medha Dadaji Davile, Dr Anil Charandas Humane, Dr Ashwini Kuchnur Obstetrics & Gynaecology
Sabari Devi, Waziha Ahmed Pathology
Dr. Asit V Patel, Dr. Shreosi P Sarkar, Dr. Ashwin P Godbole, Dr. Dhruv N Shah, Dr. Poorn V Pandya General Surgery
Dr Archith Mannan, Dr Mathew John, Dr Bindu Rachel Thomas, Dr Sabari Chandramohan, Dr Aswathy S, Dr Revu Das S D Periodontology
Ms. Bhaswati Kotal, Prof. Ratna Biswas, Ms. Bhaswati Das Nursing
Dr. N. V. N Prasanna Bharathi, Dr. P. Ramdas, Dr. M. Padma, Dr. Sowmya Andole Ophthalmology
Dr. Kaushik Mandal, Dr. Mohan Kumar Das, Dr. Santanu Dutta, Dr. Anirban Bhunia General Surgery
TABLE OF CONTENT
Ms. V. Indhumathi, Dr. K. Rajeswari Social Work
Dr. M Padmaja, Dr. M Surendra Anthropology
Mrs. D. Mary Kanaga Saratha, Dr. A. Vizhimaran Education
Prof. S. S. Mallikarjuna Prasanna Management
Dr. Jomon Lonappan Management
Dr. Ashok Choudhary, Kulbhushan Singh Thakur Management
Rajkumar Maji, Dr. Sudarsan Biswas Physical Education
Dr. Rahul Khawal, Dr. Amol Thosar, Dr. Sunita Borde Zoology
Dr. Sandesh K S, Dr. Sriharshavardhana S V, Dr. Suresh Baliga, K, Dr. Ranjan O R Social Work
Dr. B. Premagowri Home Science