Volume : VI, Issue : II, February - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Zahid M. Khan, Abhishek Verma Medicine
Vidhya Subramanian, Mahendranath P Pathology
Pooja Sharma, Arpita Jaiswal GYNAECOLOGY
Dr. S. Sivaprasad, Dr. Jayan Stephen, Dr. Rohan Boban General Surgery
Dr. Raj. S. Chandran, Dr. Sourabh Kumar Jain, Dr. Sharmad. M. S. , Dr. Rajmohan. B. P. , Dr. Anil Peethambaran, Sourabh Sharma Neurosurgery
Dr. Chandra Mohan Sinha Medical Science
Dr Raj S Chandran, Dr Saurabh Sharma, Dr Bp Rajmohan, Dr Anil K Peethambaran Neurosurgery
Dr. Priti Kapoor, Dr. Shishir Kumar, Dr. Shreyansh. S. Kothari Radiodiagnosis
Surabhi Mehrotra, Divyashree, Arjun Raju P, Sanjay Tyagi Radiology
Rashmi Dave, Bhawna Bhimte, Sanjeev Kumar Shrivastava Medical Science
TABLE OF CONTENT
Ramya Shanthi, N. Junior Sundresh Management
D. Pathella, Dr. Dhananjaya Reddy, V. G. Naidu Mathematics
Dr. V Vijay Durga Prasad, A Sai Manideep Management
A. G. Rose Venish Mathematics
Dr. Anil Kumar Saraswat, Santosh Education
Dr. Surabhila. P Management
K. Madhuri, N. Kasi Viswanath Engineering
Atanu Deb, Arunava Sengupta Management
P. Manivannan Management
Prof. K. Sambasiva Rao, Hailemariam Gebremichael Management