Volume : VII, Issue : I, January - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Shini S L, Laly Paul, Smitha P V Nursing
Naveen Sharma, Vikas Kakkar Otolaryngology
Dr Bhubaneswar Saikia, Dr Rosy Khandelia Pathology
Dr. Arushi Gupta, Dr. Sanjay N. Parate Pathology
Dr Chinmay N Gokhale, Dr Chaitali A Borgaonkar, Dr Mridula J Solanki, Dr Sunita S Shanbhag Community Medicine
Dr. Prasanth Ampalam, Dr. V. Padma, Dr. Vijay Raj Pratheek. P, Dr. Kalyani Bukya Psychiatry
Ila Tiwari Periodontology
Dr Ajay M. Naik, Dr Apoorva P. Makan General Surgery
Dr. Sonia Singh, Dr. Raj Suman Physiology
Dr Uma Chillalshetti, Dr Veena Kalmath, Dr Sandeep Jakhere, Dr Pankaj Barai Radiodiagnosis
TABLE OF CONTENT
M. L. Ashok, Dr. T. Aswathanarayana Commerce
N. Sathana, Junior Sundresh Management
Dr. Samir Pradhan, Dr. Satya Sidhartha Panda Marketing
Julee Joseph, Dr. A. Celine Rani Social Science
Mini Sacharias, Dr. A Celine Rani Political Science
Rinju P Koshy Education
Dr. Rajat Jangir, Dr. Mohit Kumar, Dr. Ravi Mittal Sports Science
Dr. Hanmanth N Mustari Commerce
Dr. Chakradhar Behera Arts
Rashmi Priya, Prof Dr A K Bachchan English