Volume : VIII, Issue : I, January - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Abhiyutthan Singh Jadaon, Dr. Mukesh C Arya Surgery
Dr. Priya Singh, Prof. Dr. Sharique Ahmad, Dr. Sudarshana Gogoi, Prof. Dr. A N Srivastava Pathology
Kanhaiya Lal Kishnani, Anuj Dubey, Priya Jain Anaesthesiology
Prempal Kaur, Priyanka Gusain, Jaspreet Singh, Saurav Mahajan Ophthalmology
Sriram. S, Arul Amutha Elizabeth, Inbaraj. S. D Pharmacology
Swati Singh, Mumtaz Sharif, Varshanjali Yadav, Neha Jafri, Amit Saxena Paediatrics
Vikram Sharma Orthopaedics
Dr Rathna Paramaswamy, Dr Shakir R. T Anaesthesiology
Dr. Pravin N. Baravkar, Mrs. Pratibha Rajbhoj, Dr. S. A. Pratinidhi Biochemistry
Dr. A. Gangadhara Reddy M. D, Dr. S. Sonia Begum Anesthesiology
TABLE OF CONTENT
Shibli K Management
Mrs. Madhuri V. Sarwade Law
K. Sivakumar Botany
Smt. R. S. Renuka, Dr. A. R. Viswanatha Economics
Hariharan R, Logeswari S Management
P. Meenakshi Psychology
Deepa T M Economics
Dr. Kankipati Srinivasa Rao, K. Venkateshwarlu Commerce
Prof. Dr. Anupama Sharma Economics
L. Jagapriya Zoology