Volume : IX, Issue : I, January - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Naveeta Agrawal, Dr. Anil Kumar Ayuveda
Dr Yuganti Prabhakar Vaidya, Dr Swati G Thamke, Dr Shweta Talhar, Dr Amit Mehta Anatomy
Uditi Parmar, Sonal Awasya Anaesthesiology
Dr Zaffar Hussain Diabetology
Dr. G. Vandana, Dr. Khushboo Ghanshyani, Dr. Mohd Anwar Miya, Dr. S. Sandhya Pathology
Dr. Pratik Kawde, Dr. Nitin N Samal Orthopaedics
TABLE OF CONTENT
Mr. P. Ashok Kumar, Dr. T. Sitakumari Arts
Prof. R. Abbaiah Arts
Shahabas Ahmed C. B. , Sreeju V. V. Commerce
Dr. Jaykumar D. Mistry Commerce
Dr. Bishnu Kant Jha Commerce
Ranju Kumar Bharali Economics
Ms. Arpana Tripathi, Dr. Sapna Verma Education
S. Uthirasamy, T. Chitra Environmental Science
Asha Brahmakshatriya Management
Dr. Pragya Mishra, Dr. Shreshu Yadav Management