Volume : IX, Issue : I, January - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. S. Aruna, Dr. J. Sowndharya, Dr. R. S. Monish Anand Biochemistry
Ayush Dubey Neurology
Dr. Anubha, Dr. R. N. Sharma, Dr. Ranjeet Kumar Microbiology
Dr. Poonam Singh, Dr. Pankaj Kumar, Dr. Sohan Prasad Choudhary Forensic Medicine
Dr Rupam Kumar Ta, Dr. Pronoy Sen Pulmonary Medicine
Dr Sumant Kumar Singh, Dr. Poonam Singh, Dr Arun Kumar General Medicine
Naik Anshuman, Patel Shashikala Physiology
Abhishek Kumar Verma, Kamlesh Taori, Hetal Boricha General Medicine
Dr. Kavuru Naga Siri, Dr. Suresh Kanna General Medicine
K. Vasundhara Padma, Dr. Gowri Sankar Clinical Research
TABLE OF CONTENT
Dr. Jaykumar D. Mistry Commerce
Dr. Bishnu Kant Jha Commerce
Shahabas Ahmed C. B. , Sreeju V. V. Commerce
Dr. N. Thyagaraju Commerce
Ranju Kumar Bharali Economics
Mr. Bhupesh O. Gupta English
S. Uthirasamy, T. Chitra Environmental Science
Dr. P. M. Muniswamy Reddy, M. Venkatesh, Dr. R. K. Mishra Biological Science
Bhalchandra Tiwari, Dr. A. K. Sharma Engineering
Dr. Chetana R. Marvadi Commerce