Volume : X, Issue : I, January - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Sanjib Kumar Jena, Dr Prajwaleet Gour, Dr Kamalkant Khidtta, Dr. Debraj Saha Surgery
Dr. K. Anji Reddy, Dr. Srilakshmi, Dr. K. Vandana, Dr. K. Prasanna Lakshmi Gynaecology
Bhatt Payal, Joshi Mauli, Inaniya Kailash, Chaudhari Sanjay Pathology
Dr. Puspen Dasgupta, Dr. Mainak Maitra, Dr. Pritha Ghosh ENT
Dr. Ranjan Gowda, Dr. Nishanth Gowda N, Dr. Suresh Baliga, Dr. Sandesh K S, Dr. Sripathi Rao Physiotherapy
Dr Meghna Barmase Radiodiagnosis
Dr. R. K. Gaur, Dr. Swapnil Jain, Dr. Dk Shukla Community Medicine
Aditya Samitinjay, Natasha Rao, Srujan Reddy L. General Medicine
Dr. Jishna. G, Dr. Sabarinath Ravichandar Pulmonary Medicine
Priyanka Sharma, Tomar R, Perika Sharma Microbiology
TABLE OF CONTENT
Mr. Nisarg Ajaykumar Khamar, Dr. Dharini Patel Management
S. Dhivyajothi Commerce
Mrs. S. P. Vasudha Priya, Dr. G. Suneetha Bai Education
Shaheen Fathima. H, Jayashree. M Management
Nisha Binoy, Dr Chandra Kumari, Arun Davis Management
Smt. N. Hima Bindu, Dr. Mrs. C. Jayanthi, Dr. G. Vema Narayana Reddy Education
Dr. M. Renukadevi, G. A. Hema Arts
Mushan. L. C. Agricultural Science
Aparna H Economics
Harshal V. Poojari, Jayananda Tosh Botany