Volume : III, Issue : VII, July - 2014

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Naveeta Agrawal, Dr. Anil Kumar Ayuveda
Dr Yuganti Prabhakar Vaidya, Dr Swati G Thamke, Dr Shweta Talhar, Dr Amit Mehta Anatomy
Uditi Parmar, Sonal Awasya Anaesthesiology
Dr Zaffar Hussain Diabetology
Dr. G. Vandana, Dr. Khushboo Ghanshyani, Dr. Mohd Anwar Miya, Dr. S. Sandhya Pathology
Dr. Pratik Kawde, Dr. Nitin N Samal Orthopaedics
TABLE OF CONTENT
Prof. Basudeb Sadhukhan Commerce
Dr. A. R. Kanagaraj, R. Venkatesan, N. Priyanandhini Commerce
Dr. B. S. Chandrashekar Cooperation
Dr. Malini A. Shetty, Prof. R. K. Somashekar Environmental Sci
Vijayakumar N. Geology
Ms. C. Swarnalatha, S. Tephillah Vasantham Management
Shammy Shiri Management
Chayan Majumder, Bapi Das, Biswajit Biswas Physical Education
Ankit Shukla, Vijay Kumar Physical Education
Dr. R. Harilal Veterinary Science