Volume : VII, Issue : VII, July - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Sharmila K, Muhammed Ashraf K, Gayathri Ajith, Dinesh Roy D Genetics
Dr. Jigyasa Shahani Anesthesiology
Dr. R. Sumathi, Dr. R. G. Suresh Kumar Gynaecology
Dr Avishkar Kacheshwar Barase, Dr Kirankumar Jadhav, Dr Sudhir B Dube General Surgery
Pooja Patil, S. Home, A. Mitra, D. Mukherjee Ophthalmology
Dr. Shalini Bijali, Dr D. Ram, Dr. S. K. Munda, Dr. Vikalp Wasnik Rehabilitation Science
Dr. Nilesh Joshi, Dr. Karan Mane, Dr. Amit Nemade, Dr. Devashis R Barik Orthopaedics
Dr Apurv Mahalle, Dr Dhiraj Bhandari, Dr Himanshu Dongre, Dr Sucheta Tidke Anesthesiology
Dr Khwaja M Mohsin, Dr. Prasanna Kumar General Medicine
Dr. K. Swarajya Kumari, Dr. Mamula Shaik Pathology
TABLE OF CONTENT
Dr. C. Vadivel, P. Nithya Devi Commerce
Dr. G. Chandrasekaran, Mrs. P. Parimaladevi Commerce
Raimohan Dash Arts
Ms. Arati Behera, Dr. Smita Nayak Political Science
S. T. Aruna Thevi, Dr. R. Portia Education
Dr. D. Nirupalini, Dr. G. Victoria Naomi Education
P. Senthil Kumar, Dr. N. Chandrasekaran Commerce
Dr Ritika Jain Education
Nataraju . G. , Dr. Meenakshi Khandimath Political Science
Jyoti Yadav Management