Volume : X, Issue : VII, July - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Bharti Maheshwari, Dr. Anam Zuberi Obstetrics & Gynaecology
Sutia Indra Nath, Baruah Anuradha, Borah Ankita Anatomy
Dr Rashmi Tripathi, Dr Monika Gupta, Dr Rashmi Bajpai, Dr. Priyanka Tiwari Obstetrics & Gynaecology
Dr Bharti Maheshwari, Dr Srishti Singh Medical Science
Dr. G. Madhavi, Dr. T. Prasuna, Dr. V. Janaki Anatomy
Dr Ashima Sharma, Dr Sarat C Uppaluri, Dr Arva Koushik, Dr Aditya Koppula Medicine
Shivani Rupala, Dr. Sonam Maniar, Gayatri Jadeja, Ruchita Mer, Charmi Changela Microbiology
Saroj Mandal, Vignesh. R, Sidnath Singh Cardiology
Dr. Shree Bharathi, Dr. Sasirekha Rengaraj Obstetrics & Gynaecology
Dr. V J Purushotham, Dr Abhishek Patil Orthopaedics
TABLE OF CONTENT
Dr Ikbal Ali, Dr Ajith Kumar M S, Dr Mahendra Kumar Meena, Dr Agnihotri Sp. Respiratory Medicine
Ms. Harsha S. Parecha, Dr. Mahesh C. Dabre Commerce
Prabha Kiran, Rashmi Kiran Botany
Dr. K. Prakash, Dr. M. Sampath Nagi Management
Amlan Jyoti Nath, Dr. Bidyut Jyoti Kalita Commerce
Mrs. Rinku Geography
Nigamananda Sahu Arts
Dr. J. Mariano Anto Bruno Mascarenhas Information Technology
Shree Meenakshi. K Engineering
Dr. Thapai Ananda, Prof. K. Sudharani Economics