Volume : V, Issue : VI, June - 2016

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Naveeta Agrawal, Dr. Anil Kumar Ayuveda
Dr Yuganti Prabhakar Vaidya, Dr Swati G Thamke, Dr Shweta Talhar, Dr Amit Mehta Anatomy
Uditi Parmar, Sonal Awasya Anaesthesiology
Dr Zaffar Hussain Diabetology
Dr. G. Vandana, Dr. Khushboo Ghanshyani, Dr. Mohd Anwar Miya, Dr. S. Sandhya Pathology
Dr. Pratik Kawde, Dr. Nitin N Samal Orthopaedics
TABLE OF CONTENT
Dilip Bania Commerce
Dr. Paras Jain Engineering
Sonali Shukla, Anil Elisala, G. V. R. Sheshagiri Rao Engineering
Dr. Sharmista, Dr. Sarvamangala Engineering
Aditi Tripathi, Lumesh Kumar Sahu Engineering
Dr. K. Anant Acharya English
Ms H. Kavitha, Dr R. Prabhu Management
Prof Mahesh M Bhanushali Management
C. J. Maikandaan, Praveen Kumar Rs, Vivian Kapil V, Zubaida Sultana. S Psychology
Dr. Kanchan Jamir PSYCHOLOGY