Volume : VII, Issue : III, March - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Poonam M Salve, Pratima S Jadhav Biochemistry
Dr. Anand Mangalgi, Dr. Kundan Shah, Dr. Syed Furqhanuddin, Dr. Arif Mohammad Maseehuddin, Dr. Neelam Singh, Dr. Sashikanth Dental Science
Sriram Christopher General Surgery
Dr Vinod Dangi, Dr Nitin Nahar Medicine
Sumit N Fogla Medicine
Dr. Padam Chand, Dr. Aditya Shrivastava Neurosurgery
Abhay S Bagul, Vinit M Warthe Paediatrics
Dr. Meghshyam Sharma, Dr. Mukesh Kumar Chaturvedi Physiology
Shweta Salve, Dr. Javid Sagar Physiotherapy
Shrestha Sk, Jha Ik, Vaidya Anira Surgery
TABLE OF CONTENT
Dr. Subodh Rani Arts
M. Jannathul Firdouse, Dr. K. Neelamegam Commerce
Lalit Kumar Soni, Rajanish Kumar Swami Education
Elham Ghahremani Fard English
Dr. Jyoti Nair, Dr. J. K. Sachdeva Management
Emmanuel Beyina Management
Volynski R. , Selezov I. , Gulko N. Mathematics
Sayema Ahmed, Dr. Poonam Singh Physical Education
Sameeta Ng, Ng Zevina Chanu, L Roshan Singh, R. K. Lenin Singh Psychology
Dr. Firdous Ansari Statistics