Volume : VII, Issue : III, March - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Swarnalatha Mc, Dr. Ramakrishna Hk Anesthesiology
Dr Praveena Daya A, Dr Karthikeyan G Community Medicine
Dr. Bhavna Singh Dental Science
Dr. Shailendra Kumar Singh, Dr. Mrityunjay Kumar Singh Dermatology
Sriram Christopher General Surgery
Dr. Sujata Agarwal, Dr. Surender Mittal, Dr. G. N. Saxena Medicine
Mrs. Apeksha Patrikar, Dr. Abhishek Shrivastava Oncology
Dr. Pramod Vasant Lokhande, Dr. Vaibhav Bhaskar Pawar, Dr. Vijay Vasant Nemade, Dr. Tushar Sharad Date, Dr. Ganesh Tanaji Mundhe Orthopaedics
Nayala Diwan, Dr. Poonam Patil, Vaishali Jagtap Physiotherapy
Raja Sadhu Psychiatry
TABLE OF CONTENT
J. Senthil Kumar, Dr. L. Jagadeesan Commerce
Hitesh Kumar Deewan, Dr. Surendra Kumar Agrawal Education
Dr. Swati Ashok Mahajan Education
Dr. K. M. Anandkumar, Arvind. G, Athira. V. G, Poojith Kumar. J Engineering
Dr. Shilpa Gupta Histopathology
Neha Purohit, M Mariappan Management
Emmanuel Beyina Management
Ramesh Arya, Om Prakash Gurjar Radiotherapy
Dr. Rashmika S Dhumal Social Science
Parmila Devi, Anil K. Tyor Zoology