Volume : I, Issue : VI, November - 2012

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Rizwan Sanadi, Dr Manan Doshi, Dr Jayant Ambulgekar, Dr Xerxes Khambatta Medical Science
Dr Anand S, Dr Urvish J, Dr Umesh Oza, Dr Rajashree B, Dr Sheetal V, Dr Mahesh C, Dr Pinkal P, Dr Margeyi M Medical Science
Dr. Hiral Y Shah, Dr. Hiral M Gadhavi, Dr. Viral P Shah, Dr. Hitesh K Shingala, Dr. Mala Sinha Medical Science
Dr. Bhavana Gandhi, Dr. Ramesh Halebathi Gowdra Medical Science
Dr. Priyanka Sarangi, Dr. Veerendra Uppin, Dr. Ramesh Gowdra Medical Science
Dr. Ronak Modi, Dr. Mukesh Suvera, Dr. Pratik Shah, Dr. Uday Jalu, Dr. Aditya Joshipura, Dr. Mansukh Patel Medical Science
TABLE OF CONTENT
Avinash, V. S. , Dr. Shankar. P. Hosmani Biotechnology
Nissar A. Barua Economics
Dr. S. A. Saiyed Economics
Shamim Ahmad Education
Manju Nehra, Alka Sharma Food Science
Dr. Sashikant Sonvane Literature
Dr. Vashishthadhar J. Dwivedi Management
Julius Gordon Tanui, Martin Luther K. Okore Management
R. Thiru Murugan, Dr. J Clement Sudhahar Management
R. Karthikeyan, R. Indumathy Management