Volume : II, Issue : XI, November - 2013

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Mrs. Sahbanathul Missiriya, Mrs. Uma Rajesh Nursing
TABLE OF CONTENT
Okoh, Felicia N, Okafor, Fabian C, Okoye, Ikem. C, Obiezue Rose N Biotechnology
Mickey Sahu, Ashish Shrivastava Biotechnology
Ajay Kumar Gupta, P. K. Patel Chemistry
R. P. Suresh Jeyakumar, V. Chandrasekaran Chemistry
Mrs. Amrutha Varshini, Prof. B. H. Suresh Commerce
Dr. Mahesh Chandrabhan Dabre Commerce
P. Paramasivam , Dr. S. Mani, Dr. V. M. Suneela Shyam EDUCATION
Ms. Pragya Madan , Ms. Jasdeep Kaur Economics
Saeid Mousavi Economics
Abdus Salam, Zakir Hussain Khan Education