Volume : IV, Issue : XI, November - 2015

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Prajina P. V Social work
Keya Haldar, Salil K Gupta Medical Science
Dr. Vishal S. Parmar, Dr. Govardhan S. Vaghasiya Medical Science
Dipti Agarwal, Shamrendra Narayan, Manoj Kumar, Santosh Kumar Medical Science
Dr Keshav T Handge, Dr Abhay Nawathe Medical Science
Dr. Parag Tank, Dr. Nitin Patel Medical Science
Mrs. Aswathy S K Medical Science
Dr. C. Nellaiappan Medical Science
Shahin, Mohd Haroon Khan, Khushboo Juneja, Mohammad Makhmoor Alam Medical Science
Dr G S Mahesh Medical Science
TABLE OF CONTENT
Ms Radhamani Divakar, Prof. Guntur Anjana Raju Management
Kanhaiya Lal, Khushboo Singh, Deepak Sharma, Kaustav Paul Management
K. P. Raibeemol, K. C. Chitra Zoology
Dr. Debasis Bhattacharya, Shuvendu Dey Management
Tushar Sharma, Dr. Anju Singla, Parul Grover Commerce
Dr. P. Bhushanavathi, Dr. P. Sarada. Chemistry
Mr. Justine Joseph, Dr. P. Arunachalam Economics
Shri. Ravi. Rajendrasinh Pal Education
Prof. Patiraj Kumari, Bhanu Priya Management
Devendra Kumar Rana, Kuldeep Kumar Engineering