Volume : V, Issue : XI, November - 2016

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Naveeta Agrawal, Dr. Anil Kumar Ayuveda
Dr Yuganti Prabhakar Vaidya, Dr Swati G Thamke, Dr Shweta Talhar, Dr Amit Mehta Anatomy
Uditi Parmar, Sonal Awasya Anaesthesiology
Dr Zaffar Hussain Diabetology
Dr. G. Vandana, Dr. Khushboo Ghanshyani, Dr. Mohd Anwar Miya, Dr. S. Sandhya Pathology
Dr. Pratik Kawde, Dr. Nitin N Samal Orthopaedics
TABLE OF CONTENT
D. P. Mishra, Ramesh Kumar Computer Science
Subhash Chander, Navdeep Arya Computer Science
A. S. Kannan, Dr. R Krishna Kumar Education
Dr. Manorama Kumari Talla Engineering
N. Jayaramappa Engineering
Dr. M. Yadagiri, Mr. M. Vijay Kumar Management
Afaaf Shaikh, Mariya Nomi, Riya Parmar, Regina Pinheiro, Richa Sharma, Trupti Badiyal, Dr. Rupali Sengupta Management
Alejandro Cesar Luna Bernal PSYCHOLOGY
Joycy. A. V, Dr. Nishi Tripathi Psychology
Dr. N. Brindha, P. Kavitha Social Science