Volume : V, Issue : XI, November - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
A. Rajesh Kumar, K. Sampath Kumar Singh, Niharika . B ENT
Vasukinathan Arokyamuthu, Pratheeba Durairaj, Edward Johnson Joseph, J. Rosebell Anesthesiology
Dr P. Ramesh, Dr B. Murali Krishna Anesthesiology
Abhishek Khatri, Satyashree B, Kartar Singh, Ramgopal Sharma, Amit Mittal, Rikki Singal Gastroenterology
Pratheeba Durairaj, Vasukinathan Arokyamuthu, Edward Johnson Joseph, Dipin Mani Anesthesiology
Dr Abhishek Dwivedi, B P Singh Radiology
Dr Deepak Chaudhary, Dr Yasir Ali Khan Orthopaedics
Dr Elumalai Ganesan, Dr K Ganesa Moorthy General Medicine
Dr. G. Swarna Latha Devi, Dr. P Ravi Chandra Varma, Dr Viola Rachel General Medicine
Dr. Chendhil Raja, Dr. Rama Selvam Anesthesiology
TABLE OF CONTENT
Suparna Dugal, Saleha Ansari Biological science
Dr. Santi Ranjan Dey, Dr. Mitu De Botany
Ravi K, Dr. Prakash M Commerce
Dr Kota Sreenivasa Murthy Commerce
D. P. Mishra, Ramesh Kumar Computer Science
Antonia Plerou, Elena Vlamou, Vasil Papadopoulos Engineering
Suvrashis Sarkar Management
Alejandro Cesar Luna Bernal PSYCHOLOGY
Joycy. A. V, Dr. Nishi Tripathi Psychology
Senol Celik, Zahide Kocabas Statistics