Volume : II, Issue : X, October - 2013

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dana Borovska, Radomira Nemcova, Sona Gancarc Atilde Kova, Jana Koscova Microbiology
Dr. Mohd Aslam, Umesh Goswami, S. N Islam, Bhargava Physiology
Dr. Avinash De Sousa Medical Science
Avinash De Sousa, Rahila Shaikh Medical Science
Dr. Khyati Nimavat, Dr. Abha Mangal, Dr. Harsh Shah, Dr. D. V. Parmar, Dr. Mrs Sudha Yadav, Medical Science
TABLE OF CONTENT
B. Neethi, A. Sailaja Agriculture
T. Archana, A. Sailaja Agriculture
T. Archana, A. Sailaja Agriculture
D. Karthik, Dr. A. Sailaja Agriculture
Koushik Roy Biology
L. R. Rathod, N. B. Pawar Botany
B. Naresh Kumar, Dr. R. V. Krishnaiah Comp Sci
Pandian. U. Education
Mrs. V. Visweswari, Prof. V. Dayakara Reddy Education
Dr. R. Annakodi, Dr. Indu. H Education