Volume : II, Issue : IX, September - 2013

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Karan. O, Dr. Swati Jakwad , Dr. Mukta. K , Dr. Jyoti. I, Dr. Ajit. D Microbiology
Ehab Mudher Mikhael Pharmacy
TABLE OF CONTENT
Dr. D. Kumaresan Commerce
Madukwe E. U. , Edeh, R. I. , Nwankiti N. Home Sci
N. Krishna Dass, Dr. S. Jayaraman Library Science
Dr. Rabi Narayana Samantaray Literature
Idowu, Abiola Management
Dr. M. M. Munshi, Mrs. Shaheeda Banu S. Management
Minjal Shah, Zarana Shah, Toral Bhatt, Avinash Desousa, Nilesh Shah Medical Sci
Nithya N. R. Political Sci
Dr. Rudina Mita Political Sci
Dr. Arun Singh Thakur Tourism