Volume : V, Issue : IX, September - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Beryl Benigna Cyriac, Prof Sr Winnifred D Souza, Sr Deepa Peter Medical Science
Dr. Aswathy Chandramohan, Dr. A. V. Rama Devi, Dr. K. T. Shenoy, Dr. Sheela Vasudevan Medical Science
Dr. Kalpojit Saikia, Dr. Shrabani Barman Medical Science
Shambhavi. M. P. , Padmanabha. B Medical Science
Rahul H Sharma Medical Science
Dr. Dinkar N. Goswami Medical Science
Dr. Ursula Sampson, Dr. C. Venkatesh, Dr. N. Muninathan Medical Science
Dr. Chirasree Choudhury Medical Science
Dr. Radhika Krishnaswamy, Pallavi R Medical Science
Dr. S. Ranjan Bajpai, Dr. Amol Maiyyar Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dr. Sudhansu Sekhar Nayak, Mr. Prasanta Mahapatra, Mr. Sabyasachi Patro Commerce
Prof. Vaishali Taksande, Dr. Mrs. Sunita Vagha Education
Prashanth Alluvada Engineering
Dr. R. Raja English
Pragati P. Gulvadi, Pravin S. Metkewar Management
Dr. Anupama Ghoshal Management
Mr. S. Thowseaf, Dr. M. Ayisha Millath Management
Dr. P. Kishore Kumar, V. Venkateshwarlu Management
Dr. R. G. Anand, Dr. Latha Maheswari Psychology
Dr. Mohd. Habib Social Science