Volume : I, Issue : VII, April - 2012

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
D. Saravanan, P. N. Sudha Chemistry
Archana U Shekokar, Vandana A Tendolkarndolkar Medical Science
Vandana A Tendolkar, Archana U Shekokar Medical Science
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
Dr. Ajithakumari K, Dr. Radhika Pillai Pathology
TABLE OF CONTENT
Bhavin S. Shah Accountancy
Dr K. S. Vataliya, Bhavik . P. Parmar Commerce
Dr. A. Vinayagamoorthy, K. Senthilkumar Commerce
Dr. B. B. Bhosale Commerce
Dr. M. Dhanabhakyam, P. Balasubramanian Commerce
Vipul Chalotra Commerce
Dr. Daisy Das, Dr. Ratul Mahanta Economics
Arvind M Bhadrashetty Library Science
Dr Syed Mohammed Haseebuddin Quadri Literature
Manish Manglik Management