Volume : X, Issue : IV, April - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. David N. Isaac, Dr. Sangita R. Phatale Physiology
Manu Sharma, Parul C Gupta, Jagat Ram Ophthalmology
Dr Sheela Maddeshiya, Dr Meena Dayal, Dr Urvashi Barman Singh, Dr Shakti Jain Gynaecology
Dr. Aarthi Parthasarathy Radiodiagnosis
Bhuvaneswari M, Muralidharan D Orthodontology
Subramani Murugesan, Vinoj Murugesan General Medicine
Shweta Kamble, Dr. Deepali Hande Community Physiotherapy
Namitha Smith, Surendra Wani Physiotherapy
Akshya. P, Anita Phoebe Ivvah. P, Sujitha. R, R. Sundaresan Pathology
Dr. Priya Prakash Rai, Dr. Hemant Nandgaonkar Occupational Therapy
TABLE OF CONTENT
Nirupama Pathak, Prof. Raina Tiwari, Dr Vartika Vashistha Education
Dr. C. Janardhan Reddy Education
Dr. Siddharth S Mani, Dr. Saroj Kumar Patnaik, Dr. Kushagra Patel Management
Dr. Pallavi Sharma Architecture
Ritwik Acharya, Manojit Das, Amitava Ghosh, Phalguni Bhattacharyya Botany
Neha Vishwakarma, Suresh Kumar Maurya Economics
Dr. Maitreya N. Acharya, Dr. Janhvi N. Upadhyay Statistics
Lalit Raj Singh Biological Science
Sajani Jose, Maya Pm Zoology
N. M. Ghangaonkar Botany