Volume : I, Issue : XI, August - 2012

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
S. Jasmine Mary, Dr. A . John Merina Chemistry
Dr Rishu Segan Medical Science
Dr. Kalyani S. Konday, Dr. Daisy V. Jokhi Medical Science
Dr. Kalyan Gaud, Ms. Shilpa Jaiswal Medical Science
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
TABLE OF CONTENT
Dr. Anandrao S. Patil Commerce
Archana J. Bhoot Commerce
Dr. K. Krishnakumar, K. Radha Commerce
Dr. Vipul Chalotra Commerce
Dr. Praveena, K. B Education
Kaushikkumar R. Mayani, V. M. Patel Engineering
Kiran R. Shah, Prof. A. I. Lalani Engineering
Soheli Ghose Finance
Kashyap Parikh Fine Arts
Sudha S Home Science