Volume : III, Issue : VIII, August - 2013

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Asha T. Kore, Gurjeet Singh, S. G. Pawar Microbiology
Kalyani R. Patil Microbiology
Sucilathangam G, Tina Jeyaraj, Anna T, Velvizhi G Microbiology
Renu Pathak Microbiology
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
TABLE OF CONTENT
Dr. K. Jayalakshmamma Commerce
D. G. Deore, Nitin K. Kamble, S. S. Sarnobat Engineering
Arani Saikia History
Archana Bhat, Kamlesh Samotra Home Sci
Priyanka Sharma, Dr. Shashi Manhas Home Sci
Kaur, Anmol Preet , De K. K. , Tripathy Manas Ranjan HRM
Dr. Mehul G. Thakkar, Dr. Kiran Pandya HRM
Vinay Raj R Management
Mini Agarwal, Deepika Jasuja Management
Prof. Drashti Shah Management