Volume : III, Issue : VIII, August - 2013

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Sonali Raut, Dr. M. K. Rathod, Kavita Deshmukh Agriculture
Damodhar Pooja, Dr. M. K. Rathod Agriculture
S. Rajesh Kannan, Dr. G. S. Kannan Agriculture
O. P. Bansal Agriculture
R. P. S. Shaktawat, Durga Singh, H. P. Singh Agriculture
Ar. Mohammad Farhan Fazli, Ar. Mohd. Khalid Hasan Architecture
O. P. Bansal Bio-Medical
Ms. Ashwini A. Balode, Dr. Z. H. Khan Biochemistry
G. Swarna Latha, Dr. Amara Srinivasulu, G. Suneetha Biochemistry
Taher Abdel Aziz, Naglaa Azab, Mossad Odah, I. M. Eldeen Biochemistry
TABLE OF CONTENT
Dr. K. Jayalakshmamma Commerce
D. G. Deore, Nitin K. Kamble, S. S. Sarnobat Engineering
Arani Saikia History
Archana Bhat, Kamlesh Samotra Home Sci
Priyanka Sharma, Dr. Shashi Manhas Home Sci
Kaur, Anmol Preet , De K. K. , Tripathy Manas Ranjan HRM
Dr. Mehul G. Thakkar, Dr. Kiran Pandya HRM
Vinay Raj R Management
Mini Agarwal, Deepika Jasuja Management
Prof. Drashti Shah Management