Volume : III, Issue : VIII, August - 2013

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ms. Ashwini A. Balode, Dr. Z. H. Khan Biochemistry
G. Swarna Latha, Dr. Amara Srinivasulu, G. Suneetha Biochemistry
Ramdayal Jatav, Rakesh Mehta Botany
Ram Avatar Sharma, Monika Goswami, Ankita Yadav Botany
Dr. Arijit Das Chemistry
Dr. Gv Krishna Mohan Chemistry
Kendre M. M. , M. A. Baseer Chemistry
Ravi R. Vidule Chemistry
C. Arunagiri, A. Subashini, M. Saranya, P. Thomas Muthiah Chemistry
M. B. Halli, P. Vithal Reddy, R. B. Sumathi, K. Mallikarjun Chemistry
TABLE OF CONTENT     
Dr. K. Jayalakshmamma Commerce
D. G. Deore, Nitin K. Kamble, S. S. Sarnobat Engineering
Arani Saikia History
Archana Bhat, Kamlesh Samotra Home Sci
Priyanka Sharma, Dr. Shashi Manhas Home Sci
Kaur, Anmol Preet , De K. K. , Tripathy Manas Ranjan HRM
Dr. Mehul G. Thakkar, Dr. Kiran Pandya HRM
Vinay Raj R Management
Mini Agarwal, Deepika Jasuja Management
Prof. Drashti Shah Management