Volume : I, Issue : III, December - 2011

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
S. C. Vetrivel, M. Mohanasundari Environment
Dr. Neelesh S Risbud, Dr. Shivaram Prakash Medical science
Itishree Mohanty Pharmacy
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
Dr. Ajithakumari K, Dr. Radhika Pillai Pathology
TABLE OF CONTENT
Dr. Jagdish R. Raiyani , Dr. Gaurav Lodha Accounting
Dr. Vanita Khobarkar, Dr. S. W. Jahagirdar Agricultural
Mr. D. Thamizhvel, Dr. R Ramchandran Banking
Jinal Parikh Banking
Simerpreet Kaur, Dr. Dhiraj Sharma Banking
Bhagyamma, Sharad S, Shriganesh G, Reshma S. V Biotechnology
Shankar, P. Hosmani Biotechnology
V. K. Dogra Civil Engineering
Dr. C. S. Yatnalli, Basavaraj. Huggi Commerce
Dr. G. Sakthivel, P. Arumugasamy Commerce