Volume : II, Issue : III, December - 2012

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Kalpesh R. Rakholiya, Dr. Dhaval Kathiriya Management
Sasmita Sabat, Kavitha, Shantha, Gopika Nair, Megha G, Niranjana C, V. Krishna Biotechnology
Piyush Viramgama Chemistry
Dhulia Hirenkumar Kantilal Commerce
Dr. I . Carmel Mercy Priya Commerce
Dr. Ramesh. Olekar, Sri. Chanabasappa. Talawar Commerce
R. Manivannan Commerce
Dr. Suparna Ghosh, Dr. Bhaskarjyoti Bora, Dr. Sujit Sijidar Commerce
Vishal K. Pandya, Dr. Dhaval R. Kathiriya Computer Science
Shri Ushaben M. Patel Ecology
TABLE OF CONTENT
Sasmita Sabat, Kavitha, Shantha, Gopika Nair, Megha G, Niranjana C, V. Krishna Biotechnology
Dhulia Hirenkumar Kantilal Commerce
Dr. I . Carmel Mercy Priya Commerce
Dr. Ramesh. Olekar, Sri. Chanabasappa. Talawar Commerce
Nissar A. Barua Economics
M. Dhanraj Economics
Basabi Deb Finance
Dr. Radha Gupta Finance
Dr. Jayantsinh A Sarvaiya, Rajesh P Ganatra Finance
Dr. Jayesh Vachhani Management