Volume : VIII, Issue : XII, December - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Divya Sai Vanumu, Dr. Aruna Kumari Bandaru Medical Science
Dr. Abhishek J Narayan, Dr. Habib Rahaman Anaesthesiology
Ajoy Kumar Verma, V K Arora Medicine
Dr Anand Sharma, Dr Avinash Sharma, Dr Rls Sengar, Dr S N Iyengar Neurosurgery
Dr. Badri Narayana Chigullapally Anaesthesiology
Dr. M. Balasaraswathi Gynecology
Mishra Ajit P. , Mallick Ashok K. , Mishra Shubhankar Neurology
Dr. M. Ravikumar, Dr. K. Chandran Anaesthesiology
Dr. Manpreet Kaur, Dr. Navjot Singh Mann, Dr. Ashu Jhamb, Dr. Divya Batra, Dr. Kreena Rattu Dental Science
Dr. Najma Farheen, Dr. Nishant T General Medicine
TABLE OF CONTENT     
Mr. Krushna Chandra Das Arts
B Thangamari, P Vijaya Zoology
Dr. B. Shivakumar Commerce
Ms. Aishwarya Agicha Clinical Psychology
Dr. D. Ghose Management
Maranna O Library Science
Mrs. Harshitha Mallik Commerce
Dr. U. Sudhakar, K. Alivelamma Geography
C. B. Mhaske, B. G. Hazra, B. B. Bahule, R. P. Yadav Chemistry
Dr. Rajeshwari Jain, Ms. Raji Dennis Management