Volume : VIII, Issue : XII, December - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ahmed Nasreen, Kajaria Divya Ayurveda
Dr. Agrawal Nisha, Dr. Acharya Shrikala, Agrawal Sanjay Community Medicine
Dr Samta Bali Rathore, Dr Ranjana Atal Gynaecology
Dr Abhas Kumar, Pushpendra N Renjen, Dr. Kamal Ahmad, Dr. Dinesh Chaudhari Neurology
N. Jyothsna Nursing
Dr. Manchu Polayya Paediatrics
Muktanjalee Deka, Shima Shrestha Pathology
Dr Vandana Mishra, Dr Anita Omhare, Dr Kanchan Srivastava Pathology
Dr. Mahek Raviya, Dr. Parag S. Shah, Dr. Falguni A. Chaudhari Psychiatry
Minu Venga, Keshav Kumar, Sheethal Cheriya Madathil, Shanid Muhammed Radiodiagnosis
TABLE OF CONTENT
Mr. Krushna Chandra Das Arts
B Thangamari, P Vijaya Zoology
Dr. B. Shivakumar Commerce
Ms. Aishwarya Agicha Clinical Psychology
Dr. D. Ghose Management
Maranna O Library Science
Mrs. Harshitha Mallik Commerce
Dr. U. Sudhakar, K. Alivelamma Geography
C. B. Mhaske, B. G. Hazra, B. B. Bahule, R. P. Yadav Chemistry
Dr. Rajeshwari Jain, Ms. Raji Dennis Management