Volume : VIII, Issue : XII, December - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Ajita Annachhatre, Dr. Suhrid Annachhatre, Dr. Nagesh Jambure, Dr. Saumil Sahasrabuddhe Anaesthesiology
P. P Reddy, Prashanth. Chiliveri, Vanitha. Baluka, Rupalakshmi Harshavardhan, Shivakumar Yerra Cardiology
Krishna Murthy C, Dr. M S Srinivasan, Dr. Priyadarshini Shanmugam Dermatology
Dr. Ankur Pandey General Medicine
Dr. Ankur Pandey General Medicine
Dr. Ankur Pandey General Medicine
Dr Samta Bali Rathore, Dr Ranjana Atal Gynaecology
G. Bala Sreenivas, Nishant Tummalasugur Medicine
Jyothsna N, Hemalatha N Nursing
Sanjay Mundkar, Shital Patil Pulmonary Medicine
TABLE OF CONTENT
Mr. Krushna Chandra Das Arts
B Thangamari, P Vijaya Zoology
Dr. B. Shivakumar Commerce
Ms. Aishwarya Agicha Clinical Psychology
Dr. D. Ghose Management
Maranna O Library Science
Mrs. Harshitha Mallik Commerce
Dr. U. Sudhakar, K. Alivelamma Geography
C. B. Mhaske, B. G. Hazra, B. B. Bahule, R. P. Yadav Chemistry
Dr. Rajeshwari Jain, Ms. Raji Dennis Management