Volume : X, Issue : XII, December - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Valliammai Rajendran, David Kadakampally, Yamini Mannava, Deepa G Kamath, Ravalika N Kothuri Periodontology
Dr Abhimanyu Kakralia, Dr Zakir Hussain, Dr Amit Jain, Dr R. C. Meena Orthopaedics
Dr. Anil Gurlingayya Nanjannavar Pharmacology
Baro Baneswar, Sarma Usha, Talukdar Kl, Dutta Bc, Sarma Tapan, Rabha Gunamani Anatomy
Dr. S. Narendra Babu, Dr. A. Gomathi, Dr. T. Gowrithilagam Pharmacology
Dr. Shouryabrata Choudhury, Dr. Neelanjana Paul, Dr. Bhaskar Sharma General Surgery
Dr. Lalith Kolukonda, Dr. Pratti Sowmya Mani General Medicine
Dr. S. Srilatha, Dr. Kola Vijaya Kumari Ayurveda
Sardana Vandana, Verma Sameer R Microbiology
Dr. Jeevan Kumar, Dr. Farhana Zakaria, Dr. Altaf Khan, Dr. Lavanya Raghu Sarath P, Dr. Mujeeburahiman M Urology
TABLE OF CONTENT     
Sandeep Singh Management
C. K. Dhanapandian, C. N. Ram Gopal, S. N. Anjali Psychology
Ankita Sinha, Hanuman Prasad Sharma, Kamlesh Pandey Agricultural Science
Dr. Priyanka Gupta, Ms. Anupama Gupta Economics
Kamala Priya M. R. , Priya R. Iyer Biotechnology
Ritul Kamal, Sheela Misra Statistics
Mamoni Gogoi Geography
M. Muthu Manikandan, Dr. J. Prema Management
Kamesh S, Dharanidharan A Engineering
Ramajeyam Sekar Information Technology