Volume : III, Issue : II, February - 2013

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
Dr. Ajithakumari K, Dr. Radhika Pillai Pathology
Dr. Ashish Patyal, Dr. Sanjog Mekewar, Dr Prachee Gawade Anesthesiology
Dr. Abhijit Budhkar, Dr. Jayesh Kalbhande Surgery
Dr Abdul Saheer P, Dr Cyriac Philip, Dr Gayathri Sreedhar, Dr Mahesh P. C, Dr Ashique Muhammed P. S, Dr Shanila Abdul Majid Dental Science
TABLE OF CONTENT
M. Sankar, M. Seethalakshmi Agriculture
Dr. N. Seraman , T. Selvakkumar Arts
Fayza Z. Commerce
Nanjibhai D. Ranparia Commerce
Kirit R. Patel Commerce
Dr. N. Jamaluddin Commerce
Dr. P. Subramanian Commerce
K. Mohan, P. Kumaran Comp Sci
Bidula Sarmah Education
Dr. Mujibul Hasan Siddiqui Education