Volume : IV, Issue : II, February - 2014

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Bandana Gupta, Sanjay Sharma Environment
Dr. Velvizhi G, Dr. Sucilathangam G, Dranna. T Microbiology
Dr. M. Kanagapriya, Dr. G. Sucilathangam, Dr. I. M. Rejitha Microbiology
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
Dr. Ajithakumari K, Dr. Radhika Pillai Pathology
TABLE OF CONTENT
Dakshi Agnihotri Engineering
Vipul B Chaudhari, Satish U Patel Engineering
Dr. Srigouri Kosuri Law
Pardeep Rattan Library Sci
Dr. Deepa Kapoor Management
M. Pramila Devi, Dr. S. Ramachandran Management
Dr. D. Rajasekar, K. Bhuvaneswari Management
Ajeet Kumar Singh, Dr. Nidhi Bhatia Gogia Management
Vijay Kumar Thota Management
Dr. Avinash De Sousa Medical Sci