Volume : VI, Issue : II, February - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Vivek Sagar Pallepagu, Umamaheswara Reddy, K. Pandurangarao Medical Science
Dr. Janaki V. , Dr. Veenatai J. , Dr. Sudhakar Babu D, Dr. Navakalyani. T Medical Science
Dr Janaki. V, Dr Sumalatha. T, Dr. Veenatai. Jujare, Dr. Aparna Vedapriya. K Medical Science
Dr. V. Janaki, Dr. Aparna Veda Priya. K, Aishwarya Vedula Medical Science
Dr. Maya S. Indurkar, Dr. Pallavi S. Bhailume Medical Science
Dr Preeti Gupta, Dr Sanjiv Gupta Medical Science
Dr Manish Bansal, Gp Capt G S Sethi Medical Science
Mrs. Asha Christina . A Nursing
Mrs. Punitha Nursing
Dr. Saishyam Muralidharan, Dr. Aishwarya Bettegowda Medical Science
TABLE OF CONTENT     
Vijayalakshmi G, Shaukath Azim Social Science
Sonia Aggarwal Commerce
S. G. Anuja, Dr. S. Sangeetha Commerce
Mrs. S. Rani Commerce
Kk Yadav, Dr. Mitu Matta, Prof. Dr. S. C Manchanda Management
Chanchal Mukherjee, Jaya Prakash Rath Management
K. Jananee, N. Karthika, V. Murugaiyan Engineering
Dr. Seema Mishra Upadhyay Management
J. B. Singh, U. S. Gautam Agriculture
Basabi Deb Education