Volume : VIII, Issue : II, February - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Kanteshwari Kumathalli, Dr. Apurva Rahalkar Periodontology
Dr Payal Lakhani, Dr Flavia D Souza, Dr Ketki Kulkarni, Dr Pradnya Bendre Paediatrics
Dr. Kanchan K Sonone, Dr Santosh G Varma, Dr Vaishnavi Salunkhe, Dr L. G Abichandani Biochemistry
Dr. Shankar Agrawal, Dr. Sourabh Jain, Dr. Vaishali Waindeskar, Dr. Arti Jain, Dr. Akanksha Bansal Anaesthesiology
Rohit Walse, Siddharth Mankar, Nilesh Lomte Medicine
Vimal Arya, Nitin Tiwari Community Medicine
Dr. Himanshi Solanki, Dr. Sushrut Niphadkar, Dr. Meenal Gulve, Dr. Swapnil Kolhe Endodontics
Dr Mamata Soren, Dr Ranjita Patnaik, Dr Sonali Mishra Gynecology
Dr Ved Prakash, Dr. Muktyaz Hussein Anatomy
Dr Kunal Sharma, Dr Rajan Dagla General Surgery
TABLE OF CONTENT     
Dr. S. Syed Rafiq Ahmed, Ms. A. Kamaruniza Commerce
Suyash Anand Geography
Dr. I. Pandi Devi Economics
Dr Rajeesh Viswanathan, Dr S Thiyagarajan Management
Dr. K. Laxmi Prasad Education
Nidhi Bhanat, M. L. Nagori, Maya Chaudhary Earth Science
S. Sairam Commerce
Vignesh Ramkrishnan, Gokul Naath Management
Dr Manvender Gaur, Dr Avinash Rastogi, Dr Gaurav Tyagi, Dr Devendra Dave Sports Science
Dr. Nirav R. Vyas Management