Volume : IX, Issue : II, February - 2019

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Abhijeet S Dhende, Shradha D Gangawane, Deepak S. Joshi Anatomy
Dr Amit Aggarwal, Dr. Shreepad Bhat General Medicine
Anamika Mishra, Yatendra Gupta, Rajeev Puri, Shailendra Chak, Trilok Chand Anesthesiology
Dr. Anoop Kumar Singh General Surgery
Navdeep Singh Lamba, Anurag Garg, Anuj Kumar Sharma Traumatology
Dr. Bhavya B. M. Ayurveda
Dr. Bhushan Damodhar Dudhane Physiology
Deepika Sethi, Ravi Shankar Khatri, Sujata Rajan Ayurveda
Dr Brajendra Dubey, Dr Manu Verma Prosthodontics
Dr Kishore Kumar Sinha, Dr Ashish Basant, Dr Amarjeet Patel Paediatrics
TABLE OF CONTENT
P. Lova Kumar, Dr. V. Tulasi Das Management
Prerna Singh, Rukshana Mahmood, Tony Grace Science
Manjunatha, K, Kumar Patil Library Science
Dr. Savitha M Murthy Botany
Dr. V. Siva Sankaran Management
P. Selvapandian, V. Maheshkumar Chemistry
Naveetha Gaggara, Atmakuru Ramesh Chemistry
Dr. G. Kavitha Economics
Susmita Bandyopadhyay Engineering
Dr Kishore Kumar Sinha, Dr Ashish Basant, Dr Amarjeet Patel Paediatrics