Volume : I, Issue : X, July - 2012

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
S. Jasmine Mary, Dr. A . John Merina Chemistry
Dr. Renuka B. Adgaonkar, Dr. Archana Shekokar Medical Science
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
Dr. Ajithakumari K, Dr. Radhika Pillai Pathology
Dr. Ashish Patyal, Dr. Sanjog Mekewar, Dr Prachee Gawade Anesthesiology
TABLE OF CONTENT
Dr. M. K. Maru Commerce
Dr. Vipul Chalotradr. Vipul Chalotra Commerce
Dr. Nidhi Sharma, Hitendra Shukla Commerce
Dr. Pardeep S. Chauhan Economics
Dr. Pawar Ashok S, Naik Priti A. , Dr. Rathod Sunita J. Economics
Dr. Pawar Ashok S. , Tidke Atish S. , Dr. Ambhore Shankar B. Economics
Shapan Chandra Majumder, Sanjay Chandra Roy Economics
Mehul L. Patel, Prof. N. G. Raval Engineering
Mehul L. Patel, Prof. N. G. Raval Engineering
S Surya Narayana Engineering