Volume : VII, Issue : VII, July - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Aneen N. Kutty, Dr. Ravikumar V. Orthopaedics
Sameer Golawar, Abhay Chavan, Milind Somkuwar Community Medicine
Dr. Amol Gorakhnath Sasane, Dr. Santosh R Konde Radiology
Anjani Bakshi, Dr. Kalyani Singh Clinical Research
Anjani Bakshi, Dr. Kalyani Singh Clinical Research
Dr C. P Das, Dr Manas Ranjan Rout, Dr G Shilpa Sri, Dr D Mohanty, Dr P. Vittal Prasad Ent
B Chandu Krishna, Prashanth K Marla, Pritham Sharma, Sunil P Shenoy, Vijayanand Reddy, Vivek Pai Urology
Dr B. Jeyarani, Dr S. Saiprabha Anaesthesiology
Dr B. Jeyarani, Dr Roshin Ann James Anaesthesiology
Dr. P. Sankar, Dr. B. Padmini Microbiology
TABLE OF CONTENT
Dr. Nagaratna V. Parande English
Chandra Sankar Hazari, Bhim Chandra Mondal Physical Education
Poorva Rastogi, Kalpana Sharma Physical Education
Mehdi Ghasemivojoodi Tourism
Mr. Parvesh Kumar Mathematics
Richa Goel, Anuj Gupta Management
Dr. Y. Vijila Social Science
Dr. K. Arockiam Social Science
Himanshi Makkar, Harjot Kaur Mann Home Science
Pawan Kumar Soni, Pratap Chand Mali Biological Science