Volume : IV, Issue : VI, June - 2014

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Pooja Hirpara, Bhatt Nikhil, D. Srinivas Murty Microbiology
Poonam Sharma, K. C. Kumawat, Sabhjeet Kaur, Navprabhjot Kaur Microbiology
Dr. B. Sreekanth, Dr. Gogi Suresh Dattaraya Microbiology
Pandove G, Sahota S Microbiology
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
TABLE OF CONTENT
Roopa, V. M, V. C Suvarna Agriculture
A. S. Arul Lawrence Education
Mrs. Lilly Grace Mural. P Engineering
Suma George, Dhanya Merin Stephen, Finosh G T, Rajesh Ramachandran Engineering
Jagdish B. Sapkale, Madhuri M. Mane Geography
Archana Verma Singh Literature
Mrs Mamatha J, Dr. A Satya Nandini Management
Neeraj Gupta, Anurag Singh Gurjar Management
Dr. J. H. Vyas, S. N. Singh Management
Shruti Rana, Shwetang Panchal Management