Volume : IV, Issue : III, March - 2014

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Sachin Bhagat, Anju Singh , Anil Bhalerao Environment
Dr. Rajiv, Dr. Lakhan Singh Agriculture
Kappa Kondal Agriculture
Dr. Rajiv, Dr. Lakhan Singh Agriculture
Cariappa Kb, Venkatesh G Biochemistry
Shankar Mular, Rajyalakshmi Amancherla, Zia H Khan Biochemistry
Puspanjali Parida, Debadatta Patra, Lakshmipriya Mohanta Biology
Ashruta Gawali, V. D. Nanoty, U. K. Bhalekar Biology
A. A. Deshmukh, N. N. Vidhale Biology
Puspanjali Parida, Tusharkanta Mohapatra, Lakshmipriya Mohanta Biology
TABLE OF CONTENT
Ashruta Gawali, V. D. Nanoty, U. K. Bhalekar Biology
A. A. Deshmukh, N. N. Vidhale Biology
Priyanka Aggarwal, Aarti Kadyan Commerce
Dr. M . Prakash, Dr. M. S Ranjith Kumar Commerce
M. Nithyasri, C. Anitha Mary Commerce
Dr. Manas Chakrabarti Commerce
Dr. K. Krishnakumar, P. Tamilselvan Commerce
Dr. Pallavi. S. Kusugal Economics
Urban Sebjan, Polona Tominc Economics
Mr. T. Kondalarao, Dr. R. L. Narayana Simha Education