Volume : VII, Issue : III, March - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Shweta Rk, Dr, Siddharth Sonwane, Dr. Jayaesh Rai Dental Science
Dr. Geeta Rani, Dr Bindu Sinha Gynaecology
Dr . Neeta Sharanabasappa Harwal, Dr. Mahananda Shivarudrappa Melkundi Gynaecology
Dr. Gurcharan Kaur, Dr. Himanshi Sharma Gynaecology
Dr. M. Molugan, Dr. C. N. Kamalarathnam, Dr. S. Mangala Bharathi Medical Science
Dr. T. Kumuda, Dr. V. Nagamani Medicine
Nandgaonkar Hemant P. , Ferzandi Zarine D. Paediatrics
Dr. Deepak Kumar Pathology
Dr Vinod Shende, Dr Ramji Singh, Dr Sachin Pawar Physiology
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
TABLE OF CONTENT
Dr. T. Swathi Priya Darshini, Dr. M. Raghu Praveen Kumar, Anaesthesiology
S. Venkatesan Clinical Psychology
Mrs. M. Pushpalatha, Dr. K. Balasubramani Commerce
Mr. Muhammed Unais, Dr. P Vijayaraghavan Commerce
Anju C Mohan Economics
Dr. M. Jagadesh EDUCATION
Dr Rizwana Shaheen, Dr Shruti Paliwal, Dr Anita Bakoliya Gynecology
Shreemanshu Kumar Dash Law
J. S. Lad Physics
Chaitanya R K, Keerthi T, Shiva R K, Rajagopal Kv Radiology