Volume : VII, Issue : III, March - 2017

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Devika Gupta, Pooja Gupta, Satish Mendonca, Shilajeet Bhattacharya Pathology
Dr. Chandan Kumar Kashyap, Dr. Saurabh Borkotoki Biochemistry
Dr. Deepak Kumar Pathology
Dr. Gogate Bageshri P, Dr. Yash Nene, Dr. Parth Sampat, Dr. Pradny Naik, Dr. Avinash R Joshi Pathology
Dr Vinod Shende, Dr Ramji Singh, Dr Sachin Pawar Physiology
Chakradhar T, Sarath Babu K Pharmacy
Mohammed Abiduddin Arif, Ramesh Chandra Mishra, Amaresh Rao Malempati, Praveen Dontineni, Anne Sai Pavan, Ravi Kumar Kathi Surgery
Dr. Shweta Rk, Dr, Siddharth Sonwane, Dr. Jayaesh Rai Dental Science
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
TABLE OF CONTENT
Dr. Kshitija Kale, Dr. Asha Iyengar Radiology
Pooja Gupta, Samar Chatterjee, Vivek Sharma, Kamlesh Kumar Singh, Devika Gupta Radiology
Mrs. K. Sumathi, Dr. N. Prathiba Social Science
Dr. U D Prasan Engineering
Nyambayar Bat Ochir, M. N. Das, Prasant Kumar Pattnaik Engineering
Mrs. M. Pushpalatha, Dr. K. Balasubramani Commerce
Maya Chaudhary, M. L. Nagori, Nidhi Bhanat Earth Science
Alok Jha Life Science
Mr. Ajay Kumar Singh, Dr. Vivek Awasare Physical Education
S. Amudha, H. V. Anil Kumar, V. Ramamurthy, S. Raveendran Zoology