Volume : IV, Issue : V, May - 2014

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Mr. Rahul L. Meshram, Dr. Satish R. Wate Biochemistry
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
Dr. Ajithakumari K, Dr. Radhika Pillai Pathology
Dr. Ashish Patyal, Dr. Sanjog Mekewar, Dr Prachee Gawade Anesthesiology
Dr. Abhijit Budhkar, Dr. Jayesh Kalbhande Surgery
TABLE OF CONTENT
Ripunjoy Sonowal Anthropology
Dr. N. Kathirvel, P. Vimalagracy Commerce
Prakash Yadava Management
Dr. Jeelan Basha. V Commerce
Dr. Vijetha S. Shetty Commerce
Jay Ganesh Tripathi Management
Akanksha Jain Corporate Governance
Sarita Agrawal Economics
Dr. B. Yella Reddy, Mr. V. Brahmaiah Education
Dr Suhas Kondreddy, Dr Rigved Nittala Medical Sci