Volume : VII, Issue : V, May - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Arunima Deep, Yogesh Tripathi, Varun Malhotra Physiology
Dr Ashish Hota, Dr Binod Kumar Pati Medicine
Dr. M. Harini, Dr. B. Ajay Kumar ENT
Manab Nandy, Nirmal Polle, Mustafa Asad, Sangeeta De, Piyalee Nandy, Abhijit Chaudhuri Clinical Science
Dr. Nirmal Bhaskar Urology
Dr G. Thapasya Reddy, Dr Geeta Jain, Dr Chandra Kumar Singh Gynaecology
Virendra Kumar Dubey, Dr Shanker Prasad Sinha General Surgery
Dr. Maheshi U Chhaya Pharmacology
Nita Garg, Ishita Gupta Biochemistry
Sunita V. Jawale, Milind J. Jadhav Botany
TABLE OF CONTENT     
Dr. K V Mahesh Kumar, Dr P Harish Gautam, Dr. Kvsl Naga Bhargavi Anaesthesiology
Dr. G. D. S Bagga, Aakash Vaishanav Commerce
Dr. P. Natarajan, Mrs. G. Arunmozhi Commerce
Goutam Bhattacharya Commerce
P. N. Jayanthi, Pooja Ganesh, Nikhil Guptha Engineering
Manju Management
Ms. Shilpi Saxena, Dr. Roopam Kothari Management
Sarika Tyagi Home science
Amit Kumar Anjanee, Prabir Jana Art
Mrs. R. Ruby, Dr. C. Vethirajan Management