Volume : III, Issue : XI, November - 2013

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
Dr. Ajithakumari K, Dr. Radhika Pillai Pathology
Dr. Ashish Patyal, Dr. Sanjog Mekewar, Dr Prachee Gawade Anesthesiology
Dr. Abhijit Budhkar, Dr. Jayesh Kalbhande Surgery
Dr Abdul Saheer P, Dr Cyriac Philip, Dr Gayathri Sreedhar, Dr Mahesh P. C, Dr Ashique Muhammed P. S, Dr Shanila Abdul Majid Dental Science
TABLE OF CONTENT
B. Neethi, A. Sailaja Agriculture
Dipali B. Borkar, V. L. Bagde, S. S. Munje Agricultural
Minny Narang, Gunjan Jain Commerce
R. Muthukkumar, Dr. R. Sundhararaman Commerce
Dr. P. Subramanian Commerce
Maj. Dr. M. Venkataramanan, Ms. N. Abirami. Economics
Prof. Dr. P. S. Kamble Economics
Gaurav Sharma, Dr. Rajiv Khanduja Engineering
Shri Ram, Dr. Rajiv Khanduja Engineering
Tanya Navin Kohli Engineering