Volume : III, Issue : X, October - 2013

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
S. Rani, P. Sukumari Agriculture
R. P. S. Shaktawat, H. P. Singh, Durga Singh, S. P. S. Somvanshi Agriculture
P. K. Wakle, K. T. Lahariya, S. S. Kharat, Dr. Panjabrao Deshmukh Agriculture
A. L. Khare, P. K. Wakle, D. M. Mankar, S. P. Salame, Dr. Panjabrao Deshmukh Agriculture
Farouk S, Amira M. S. Abdul Qados Agriculture
Manoj Kumar Jhariya, Abhishek Raj, K. P. Sahu, P. R. Paikra Agriculture
Ar. Medha Vijay Gokhale, Dr. Milind V. Telang Architecture
P. Angelova, N. Boyadjiev, K. Georgieva Bio-medical
Zahran F, El Ghareb M, Nashwa Barakat, El Naggar I Biochemistry
Dr. H. C. Lakshman, Miss Shwetha . C. Madgaonkar, Romana . M. Mirdhe, Dr. Kiran. P. Kolkar Biology
TABLE OF CONTENT
D. Ramachandran, Dr. R. Sundharaman Commerce
Dr. Umender Malik Education
Dr. Umender Malik, Ms. Manju Rani Education
Dr. Amit Gautam Education
D. Godwin Immanuel, Dr. G. Selva Kumar, Dr. C. Christober Asir Rajan Engineering
Shyam D Kotecha, Harsh N Patel, Dr. N. J. Shrimali Engineering
Ms. R. Gomathi, Dr. K. Rajini Management
Seema A. Suryawanshi Management
Pramod Dasan Management
Kamaraj. K. , Dr. A. Somu Management