Volume : III, Issue : X, October - 2013

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Zahran F, El Ghareb M, Nashwa Barakat, El Naggar I Biochemistry
Sakhalkar Sachin, Joshi Prachi Botany
Revathi. M, Ravi. D Botany
Dr. Arijit Das Chemistry
V. Sivakumar, M. Asaithambi, P. Sivakumar Chemistry
Jayashree B. S, Piyush Chaturvedi, Venkatachalam H Chemistry
G. Karthik, P. Karuppasamy, M. Sundaravadivelu Chemistry
R N Yadav, Upendra Singh, Priyanka Gupta, Madhu Sharma Chemistry
A. Nithya, S. Rajendran Chemistry
M. R. Rajan, U. Nisath Fathima, S. David Noel Environment
TABLE OF CONTENT     
D. Ramachandran, Dr. R. Sundharaman Commerce
Dr. Umender Malik Education
Dr. Umender Malik, Ms. Manju Rani Education
Dr. Amit Gautam Education
D. Godwin Immanuel, Dr. G. Selva Kumar, Dr. C. Christober Asir Rajan Engineering
Shyam D Kotecha, Harsh N Patel, Dr. N. J. Shrimali Engineering
Ms. R. Gomathi, Dr. K. Rajini Management
Seema A. Suryawanshi Management
Pramod Dasan Management
Kamaraj. K. , Dr. A. Somu Management