Volume : VIII, Issue : X, October - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
Dr. Ajithakumari K, Dr. Radhika Pillai Pathology
Dr. Ashish Patyal, Dr. Sanjog Mekewar, Dr Prachee Gawade Anesthesiology
Dr. Abhijit Budhkar, Dr. Jayesh Kalbhande Surgery
Dr. Anita M. S. , Dr. Gajanan M. Jatti General Medicine
Anita Singh, Manoj Bisht Pharmaceutical
Ashish Gajera, Sunil Kumar Shah, C. K Tyagi, Shridhar Pandya, Naitik Trivedi Pharmaceutical
TABLE OF CONTENT
Dr. K. Aruna Jyothi, Dr. S. A. Sardar Sulthana, Dr. G. V. Ramadevi Pediatrics
Dr Shashikant Bhange, Dr Dinesh Badarshahi Urology
T. Raisha Pravin Joy, Dr. Chithra James Commerce
S. Sony, Dr. Chithra James Commerce
P. S. Hermis, Dr. R. Rathiha Commerce
Ankita Tiwari, Shalini Agarwal Home Science
Dr. Ranjit Kaur Bhalla Education
Dr. D. Narasimha Murthy, Vijaya Kumar. B. Agricultural Science
Mr. N. Marimuthu, Dr. R. Ganapathi Management
Jogesh Changmai Education