Volume : IV, Issue : IX, September - 2014

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Niteen Vinay Phirke Microbiology
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
Dr. Ajithakumari K, Dr. Radhika Pillai Pathology
Dr. Ashish Patyal, Dr. Sanjog Mekewar, Dr Prachee Gawade Anesthesiology
Dr. Abhijit Budhkar, Dr. Jayesh Kalbhande Surgery
TABLE OF CONTENT
Joby Bastian, B. Shridar ENGINEERING
Dr. T. V. Sathe, Dr. Kiran Shinde Agriculture
Laishram Laishana Devi, Tushar M. Ghule, Dr. A. K. Senapati, Prof. M. L Chatterjee Agriculture
Ashwani Kumar Architecture
I. Amathullah Thusneem Commerce
Dr. D. Parasakthi, Dr. P. B. Banudevi, Commerce
Tulsi Raval Commerce
Dr. R. Angayarkanni, Anand Shankar Raja. M Commerce
Deepti Sharma, Mamta Ranga Commerce
Mridul Umesh, Anand Shankar Raja. M Commerce