Volume : IV, Issue : IX, September - 2014

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. T. V. Sathe, Dr. Kiran Shinde Agriculture
Laishram Laishana Devi, Tushar M. Ghule, Dr. A. K. Senapati, Prof. M. L Chatterjee Agriculture
Ashwani Kumar Architecture
Rasha Hamed Mahmoud Biochemistry
Neelam Maurya, Rekha Sirohi, Veeru Prakash Biochemistry
Jadhav Ts, Badade Zg, Vyas Nl, Ingale Atul, More Kavita, Pande Bhupendra, Pramitkumar Biochemistry
Tahereh Foroutan, Majid Sadeghizadeh Biology
Mariyana Lyubenova Biology
M. Ashwini Ramesh, Pratibha Somashekar Biotechnology
Kommu Sasikanth, Tyagi Jyotsna, Padhiar Anjali, Sharma M. C Biotechnology
TABLE OF CONTENT
Joby Bastian, B. Shridar ENGINEERING
Dr. T. V. Sathe, Dr. Kiran Shinde Agriculture
Laishram Laishana Devi, Tushar M. Ghule, Dr. A. K. Senapati, Prof. M. L Chatterjee Agriculture
Ashwani Kumar Architecture
I. Amathullah Thusneem Commerce
Dr. D. Parasakthi, Dr. P. B. Banudevi, Commerce
Tulsi Raval Commerce
Dr. R. Angayarkanni, Anand Shankar Raja. M Commerce
Deepti Sharma, Mamta Ranga Commerce
Mridul Umesh, Anand Shankar Raja. M Commerce