Volume : V, Issue : IX, September - 2015

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Madhu Choudhary, Dr. V. D. Bohra Medical Science
Dr Padmasini Srinivasan Medical Science
Shama Prakash K, Karthik K Medical Science
Dr. Ram Singh Keluth, Dr. Jeevankenche, Dr. Nagendarbejjamshetty, Dr. Veerender Kudurupaka, Dr. V. S. R. Rakesh Kumar Balam Medical Science
Dr. Mangalaborkarsonavani, Dr. Shailaja Rao, Dr. Akshaykashid, Dr. Sunitapatil, Dr. Vimlesh Pandey, Dr. Rohitwalse Medical Science
Dr Rakesh Rai A, Dr Priyatham Kamath, Dr Ramprakash, Dr Thomas Joe C Medical Science
Dr. Priyatham Kamath, Dr. Rakesh Rai, Dr. Lovely George, Dr. Ramprakash Kalgujjikar Medical science
Jayanthis, Jeya M, T. Sundararaj Medical Science
Dr. Mrs. Neena Wankhede, Dr. Rohit Moharil, Dr. Mrs. Alka Dive, Dr Shubhangi Khandekar Medical Science
Panduranga M Kamath, Vijendra Shenoy S, Aswin Mukundan, Suja Shreedharan Medical Science
TABLE OF CONTENT     
Amitabh Roy English
I. Balu Social Science
Bikramjit Singhm, R S Chhina Horticulture
Dr. Daxa Ganpatsinh Thakor Literature
Devaki. V, Dr. H. Balakrishnan Commerce
Assoc. Prof. Dimitar Todorov Vladev Geography
Dr. L . Kanagalakshmi, Dr. Vaneeta Aggarwal Management
Jadav Divya K. , Dr. T. V. Sathe Zoology
A. Govindarasu Mathematics
Davinder Kumar Garg, Syed Aadil Farooq Statistics