Volume : IV, Issue : VIII, August - 2015

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Ketki Khandhadiya, Dr. Shailesh Kumar, Mr. Bhaskar Gaonkar, Miss. Khushbu Rani, Dr. Krishnananda Prabhu Medical Science
Dr. Divya Gajjar Medical Science
Dr. K. S. Gangadhara, Dr. Hamsa Shetty Medical Science
Dr Suraj Wasudeo Nagre Medical Science
Dr. Hariprasad. T. R, Dr. Rohit. K, Dr. Tejas. A. P Medical Science
Dr G. S Kulkarni, Dr Sunil Kulkarni, Dr Karan Choudhry Medical Science
Wiilliam E. Johnson Medical Science
Shital U Munde Medical Science
Mishra V. V. , Choudhary S. , Bandwal P. , Aggarwal R. , Agarwal R. , Gandhi K. Medical Science
Dr S M Dawar Husain Neuroanatomy
TABLE OF CONTENT     Subject
Sanjoy Saha, Rudra Prasad Roy Chemistry
Prema Gowri Balakrishnan Clinical Nutrition
Dr Mala Sharma Commerce
Dr. P. Soundararajan Economics
Dr. A. Balu Education
Dr. Sharmista Education
M. Sampath Kumar Reddy, G. Parthasarathy, G. Sri Bhavya Engineering
Gurwinder Singh, Shalom Akhai Engineering
Meenakshi Kushal, Suman Sharma Engineering
Manas Das, Dr. M. Srinivasan Physical Education