Volume : VI, Issue : VIII, August - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Rajeev Kumar Dubey, Dr Ravi Shankar Prasad, Dr Alok Kumar Bharti, Dr Lal Dhar Mishra Anesthesiology
Dr. Smita Chaware, Dr. Aarti Mahajan, Dr. Nilima Prakash, Dr. Vaibhavi Patil, Dr. Snehal Lunawat Dental Science
Mekkadath Jayakrishnan Jijin, Dr. Aarathi Shenoy, Dr. Sankalp Verma Dental Science
Dr. Kalpana. D, Dr Sanjana. J. Rao, Dr. S. Kumara Raju Kurapati, Dr. Joel Koshy Joseph Dental Science
Dr Jaya Maheshwari, Dr K M Garg General Surgery
Kulkarni Vinaya R. , Kulkarni Rahul V. Medical Science
Mrinangka Deb, Dr. A. D. Urhekar, Shilpa C. Kerkar, Dr. Jayanti Mania Pramanik Microbiology
Lairenlakpam Pendora, Sangeetha. J, Chindiya. J, Rogina J. S. Savarimuthu Nursing
Dr. Divya Patel, Dr. Nisha Ahuja Ophthalmology
Rahul Ranjan, Supriya Katiyar Radiodiagnosis
TABLE OF CONTENT
Sudip Kumar Ghosh Economics
M. Esakki Raja, Dr. S. Anandaraj Education
Dien Pham Van, Toai Pham Minh, Mung Thi Ha, Huy Quoc Le, Hai Hong Nguyen, Ha Tran Thi Thu Forest Science
Tabassum Jahan Geography
Xavier Riaud Literature
Dr. G. Radhakrishnan Physical Education
Dr. A. Dominic Xavier James Physical Education
P. Sudha, B. S. Kumar Reddy Psychology
Debanjana Ghosh, Dr. N. Debnath, Dr. S. K. Gupta Zoology
Shelekar, A. L. , Harney, N. V. Zoology