Volume : I, Issue : VII, December - 2012

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Shafqat Alauddin, Shailendra Yadav, Tamheed Firdaus Environment
Dr, Jyotsna Potdar, Dr, Hemant Damle Medical Science
Dr. Tejas Shah, Dr. Dipika Baria Medical Science
Prasanna V, Kishan M M, Ranjana Elizabeth James Medical Science
Dr. Moumita Sengupta, Dr. Kaushik Saha, Dr. Chetna J. Mistry Medical Science
Dr. Hiren Bhalani, Dr. Manish Parmar, Dr. Paltial Palat Medical Science
Dr Prakash G, Dr Bhargav P, Dr Swati V, Dr Zina H Medical Science
Dr. Rohan. A. Modiya, Dr. Shirish. B. Raval, Dr. Seema. S. Khetani Medical Science
Dr. Vatsal Mehta, Dr. Ravi Bhadania Medical Science
Dr. Rajashree, Dr. Kantilal, Dr. Monark, Dr. Pooja, Dr. Anand Medical Science
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. B. Vijaya, Kailaspathi. M. Vishwakarma Commerce
Dr. Rajkumar B. Salgar Commerce
Dr. Rajkumar B. Salgar Commerce
Anagha V. Malkapurkar, Prof. Sachin Murarka Engineering
Manju Nehra, Alka Sharma Food Science
Bal Ram, Dr. Bhaskar Karn Library Science
Deval B Patel Management
L. R. S. Mani Management
M. Madhu Mohan, C. S. Jayanthi Rasad Marketing
Dr. V. Subathra , M. N. Lukmanuel Hakeem Social Science